(For English see below)

Beste urban sketchers, 

Wat een geweldige groep mensen heeft elkaar gevonden bij Urban Sketchers Nederland. Het is nu bijna zeven jaren geleden dat het eerste zaadje geplant werd toen ik op 2 januari 2013 besloot de Urban Sketchers Nederland Facebookgroep aan te maken. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een community van schetsers waar ik ontzettend trots op ben. Het fundament voor urban sketching in Nederland is onze stichting die gedragen wordt door vrijwilligers die zeer veel van hun vrije tijd en energie stoppen in dat wat we gemeen hebben: samen schetsen op locatie. Dankzij jullie donaties en een aanzienlijke bijdrage van onze sponsors staat de stichting er ook financieel sterk voor. 

Afgelopen zomer hebben we zelfs het grootste en heetste Urban Sketchers evenement ter wereld mogen organiseren: het 10e Internationale Urban Sketchers Symposium. Samen met tientallen vrijwilligers hebben we een fantastisch evenement neergezet, waarmee we naar schatting 1500 schetsvrienden uit 47 landen een onvergetelijke tijd bezorgd hebben. Ik heb de vele vrijwilligers mogen ontmoeten die een hart hebben voor onze groep. Dat zal ik nooit vergeten.

De afgelopen weken heb ik veel nagedacht over de toekomst van Urban Sketchers Nederland en met name welke rol ik daarin zou kunnen en willen spelen. Ik ben me er altijd van bewust geweest dat we geweldige bestuursleden hebben, lokale groepen en vrijwiligers die zich allemaal, stuk voor stuk, belangeloos en met liefde inzetten voor urban sketching in ons land. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de tijd rijp is dat ik een stap opzij zet. Daarom heb ik de andere bestuursleden vorige week laten weten dat ik mijn functie als voorzitter en bestuurslid uiterlijk per 1 juli 2020 zal neerleggen. Als de andere bestuursleden denken dat het eerder kan, zou het ook eerder kunnen zijn. 

Het is tijd voor iemand anders aan de leiding van Urban Sketchers Nederland. Ik ben zeer verheugd dat Roger Klaassen bereid is gevonden om de voorzittersrol uiterlijk per 1 juli van mij over te nemen. De toekomst van Urban Sketchers Nederland is bij Roger en, de andere bestuursleden, Judith en Rene in goede handen. Zij hebben even tijd nodig om de vervolgstappen te bepalen voor het aanvullen van het bestuur en zullen deze binnenkort kenbaar maken.

Mijn aanstaande afscheid als voorzitter betekent geen afscheid van Urban Sketchers Nederland. Ik zal me met liefde blijven inzetten voor onze stichting, zij het in beperktere mate en meer op de achtergrond. Hopelijk ga ik wat meer tijd hebben om zelf te schetsen. Maar eerst een goede overdracht van mijn taken en de schouders zetten onder het Nationale Schetsweekend 2020 in Maastricht dat van 26 tot en met 28 juni plaats vindt. Ik hoop jullie snel weer te zien om samen te schetsen.

Hartelijke schetsgroeten,

Ruud Otten

Bericht van Roger Klaassen – Urban Sketchers Nederland is ondenkbaar zonder Ruud Otten. De komende tijd zullen Ruud en ik samen met onze andere bestuursleden Judith en Rene werken aan een overdacht van werkzaamheden en het invullen van vacatures. Namens alle urban sketchers van Nederland wil ik Ruud bedanken voor zijn inzet en inspiratie als voorzitter de afgelopen jaren. Ik ben blij dat Ruud heeft aangegeven zich te willen blijven inzetten voor Urban Sketchers Nederland. Ik heb de afgelopen jaren heel fijn met Ruud samengewerkt en ik hoop zijn goede werk net zo goed te kunnen voortzetten.’

Foto: Gail Howard
English

Dear urban sketchers,


What a wonderful group of people found each other at Urban Sketchers Netherlands. It is almost seven years since the first seed was planted when I decided on January 2, 2013 to create the Urban Sketchers Netherlands Facebook group. In the meantime, we have grown into a community of sketchers that I am extremely proud of. The base for urban sketching in the Netherlands is our foundation that is supported by volunteers who put a lot of their spare time and energy into what we have in common: sketching together on location. Thanks to your donations and a substantial contribution from our sponsors, the foundation is financially strong.

Last summer we even organized the largest and hottest Urban Sketchers event in the world: the 10th International Urban Sketchers Symposium. Together with dozens of volunteers we have put together a fantastic event. We have given an estimated 1500 sketch friends from 47 countries an unforgettable time. I have met the many volunteers who have a heart for our group. I’ll never forget that.

In recent weeks I have thought a lot about the future of Urban Sketchers Netherlands and in particular what role I could and would like to play. I have always been aware that we have great board members, local groups and volunteers who are all committed, with love, to urban sketching in our country. I have come to the conclusion that the time is right for me to take a step aside. That is why I informed the other board members last week that I will resign from my position as chairman and board member by 1 July 2020 at the latest. If the other board members think this can happen sooner, it could also be earlier.

It is time for someone else to be in the lead of Urban Sketchers Netherlands. I am very pleased that Roger Klaassen is willing to take over the chairman role from 1 July at the latest. The future of Urban Sketchers Netherlands is in good hands with Roger and, the other board members, Judith and Rene. They need some time to determine the next steps for the board and will announce more soon.

My upcoming farewell as chairman does not mean a farewell to Urban Sketchers Netherlands. I will continue to devote myself with love to our foundation, albeit to a lesser extent and more in the background. Hopefully I will find more time to sketch myself. But first I will transfer my duties properly and put my shoulders to the National Sketch Weekend 2020 in Maastricht which will take place from 26 to 28 June. I hope to see you soon to sketch together.

Warm sketch greetings,

Ruud Otten

Message from Roger Klaassen – Urban Sketchers Netherlands is unthinkable without Ruud Otten. In the coming period Ruud and I will work with our other board members Judith and Rene on a transfer of duties and filling vacancies. On behalf of all urban sketchers in the Netherlands, I want to thank Ruud for his dedication and inspiration as chairman in recent years. I am happy that Ruud has indicated that he wants to continue to work for Urban Sketchers Netherlands. I have enjoyed working with Ruud in recent years and I hope to continue Ruud’s good work in a similar extend. “